Nejčastěji kladené otázky

FAQ
Co musím splňovat, abych se mohl přihlásit do zkušenostního výcviku a byl přijat?

V době, kdy začínám výcvik, mi je nejméně 23 let. Mám ukončené vysokoškolské vzdělání druhého stupně předepsaného typu nebo toto vzdělání do konce výcviku dokončím. Vzdělání je předpokladem možnosti skládat závěrečnou zkoušku. Nemám závažnou psychickou patologii. Pošlu přihlášku se všemi náležitostmi a neformálním životopisem.

Jaké další náklady budu s komplexním vzdělávacím programem mít?

Další náklady budou souviset s individuální terapií či individuální supervizí. Rovněž je třeba počítat s výdaji na cestovné, stravné a případně ubytování v rámci zkušenostní a nácvikové části. Více informací obsahuje tabulka v části Cena výcviku.

Umožní mi tento výcvik pracovat v oblasti zdravotnictví?

Tento výcvik prozatím není akreditován pro sektor zdravotnictví. Na získání akreditace pro tuto oblast se intenzivně pracuje.

S kolika dny volna musím počítat?

Plánujeme jedno setkání o 5 dnech a 3 setkání o 3 dnech, začínat se bude první den po obědě a končit poslední den po obědě. Ale konkrétní struktura se bude domlouvat až s lektory a přijatými uchazeči. Delší setkání bude obvykle probíhat od pondělí do pátku, kratší od středy do pátku. Konkrétní termíny setkání budou stanoveny po ukončení přijímacího řízení.

Co se stane, když nenaplním povinnou hodinovou dotaci?

Při kontrole splnění všech částí výcviku s příslušnými hodinovými dotacemi, kterou provádějí lektoři, může dojít k situaci, že tuto dotaci z vážných důvodů nenaplníte, a to především u sebezkušenostní a nácvikové části. Lektoři mohou v tomto případě stanovit případné povolené náhrady. Tyto případy musí schválit garant.

Jak vypadá supervizní část výcviku, co ode mě vyžaduje a co se v ní naučím?

Supervize je zavedenou součástí profesionální praxe psychoterapeuta. Smyslem supervize je péče o terapeuta a zkvalitňování profesních dovedností. Zpravidla supervidujete vlastní psychoterapeutickou práci. Přinesete minimálně dvě supervizní zprávy různého typu v rozsahu 2 normostran. Do supervize můžete začít docházet nejdříve po 3 letech sebezkušenostní části, tedy po absolvování prvního bilancování. Lektoři výcviku musejí se započetím supervize souhlasit. Supervizi musejí poskytovat supervizoři schválení Institutem a garantem výcviku.

Musím splnit i supervizní část?

Pokud neaspirujete na úplné psychoterapeutické vzdělání, pak ne. Supervize je určena pro ty, kteří chtějí pracovat s klienty v terapeutickém procesu. V tomto případě dostanete potvrzení „Psychoterapeut ve výcviku, pracuje pod supervizí“.

Co musím splnit, abych mohl/a k závěrečné zkoušce?

Po úspěšné kontrole všech částí výcviku, tedy zkušenost 300 hodin, nácviková část 100 hodin, individuální zkušenost 50 hodin, teorie 350 hodin, supervize 150 hodin a úspěšném ukončení prvního a druhého bilancování, můžete přejít k závěrečné zkoušce. Podmínkou je ukončené VŠ vzdělání. Splníte-li uvedené předpoklady, přihlásíte se ke zkoušce a uhradíte poplatek za tuto zkoušku (500,-).

Co znamená obhájení kazuistické práce?

Písemně zpracujete závěrečnou kazuistickou práci v rozsahu minimálně 30 normostran. Práci v tištěné (2 svázané výtisky) i elektronické podobě (e-mail) odevzdáte na Institutu sociálního zdraví nejméně měsíc před termínem konání zkoušky. Členové komise budou mít možnost seznámit s prací minimálně tři týdny před konáním zkoušky. Obhajoba práce s diskuzí trvá cca 20 minut.

Jak vypadá ústní zkouška?

Po obhájení kazuistické práce budete moci skládat ústní zkoušku. Vytáhnete si otázku (seznam otázek bude znám 6 měsíců dopředu), připravíte si poznámky (10 minut) a následně otázku zodpovíte komisi. Komise může položit doplňující otázky týkající se celého spektra ze seznamu otázek. Zkouška by neměla být delší než 30 minut

Co znamená celkové posouzení kompetencí?

Komise bez vaší přítomnosti posoudí způsobilost, osobnostní a profesionální připravenost pro výkon psychoterapeutické práce. Zohledňuje obhájení kazuistické práce i výsledek ústní zkoušky. Hodnotí celkovou úroveň vašich kompetencí (terapeutovo já, terapeutovo já s pacientem, terapeutovo já pacientovi, terapeutovo já s kolegy).

K dispozici jsou všechny zdroje a informace o kandidátovi: rozbor vašeho vedení skupiny se zpětnými vazbami ostatních, vedení případů, které nosíte na supervizi, schopnost zlepšovat se využíváním supervize. Při rozboru se může použít i video, které zachycuje způsob vaší práce. Nakonec členové závěrečné komise hlasují. K úspěšnému složení závěrečné zkoušky musíte získat hlasy většiny členů zkušební komise.

Co mohu dělat, když zkoušku nesložím?

V případě neúspěchu můžete zkoušku opakovat v dalším zkouškovém termínu a po uhrazení zkouškového poplatku. Také se můžete proti rozhodnutí komise odvolat ke garantovi výcviku, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne zkoušky.

Nabízí se mi další možnosti profesního rozvoje i po získání certifikátu?

Ano, další profesní rozvoj je nedílnou součástí terapeutické profese. Kurzy, semináře a další možnosti profesního rozvoje najdete na internetových stránkách příslušných stavovských organizací, bývají také nedílnou součástí členství v těchto organizacích.

Pomohli jsme Vám?

KONTAKTY

Institut sociálního zdraví
Cyrilometodějská fakulta UP

Kateřinská 17, 779 00 Olomouc
Česká republika

t: +420 603 496 710
e: integrativnivycvik@upol.cz
w: oushi.upol.cz

Ochrana soukromí GDPR

NAJDETE NÁS

Sociální sítě:

Copyright 2021 © Univerzita Palackého v Olomouci